خداحافظ
بودیم کسی پاس نمیداشت که, هستیم! باشد که نباشیم بدانند که بودیم ....