عجب صبری خدا دارد!
اگر من جای او بودم
برای خاطر تنها یکی مجنون صحراگرد بی‏سامان
هزاران لیلی نازآفرین را کو‏به‏کو
آواره و دیوانه می‏کردم
---
عجب صبری خدا دارد!
اگر من جای او بودم
بگرد شمع سوزان دل عشاق سرگردان
سراپای وجود بی‏وفا معشوق را
پروانه می‏کردم